You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Privacyverklaring

De-Medewerker.nl wil natuurlijk zo zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens, elke dag weer. Daarom werken we met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer de regels/wetgeving veranderd, zullen wij ook onze privacy policy aanpassen. Lees hieronder hoe De-Medewerker.nl omgaat met jouw persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerkt De-Medewerker.nl?

Bij een eerste kennismaking:
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
 • Jouw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Kopie ID Bewijs
 • Bankrekeningnummer
 • Beschikbaarheid
 • Eventuele testgegevens
 • Foto of video (op vrijwillige basis)
 • BSN (max vier weken)
Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken:
 • BSN
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)
Van bedrijven verzamelen we o.a. de volgende persoonsgegevens:
 • Contactgegevens (namen en functies) van medewerkers van onze (potentiële) klanten, leveranciers, referenten en overige bedrijven waarmee we een zakelijke relatie onderhouden.
 • Inloggegevens ten behoeve van onze bedrijfsportal en plannings- en registratiesystemen.

Van wie verzameld De-Medewerker.nl persoonsgegevens?

 • Bezoekers en gebruikers van de website De-Medewerker.nl en/of app;

Als je www.de-medewerker.nl bezoekt of (wanneer de app gelanceerd is) de app bezoekt, verzamelen we bepaalde informatie. Denk hierbij aan: het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt en het IP-adres. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak. Zo kan De-Medewerker.nl je zo goed mogelijk van dienst zijn.

 • Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, ZZP-er’s, flexwerkers

De gegevens die De-Medewerker.nl verzameld en verwerkt zijn alleen voor de uitvoering van de HR-dienstverlening. Hieronder valt o.a. uitzenden, detacheren, payrolling, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, (loopbaan)begeleiding en outplacement, advies, planning, personeels- en salarisadministratie. Dit doet De-Medewerker.nl volgens de verplichte WAADI wet.

 • Medewerkers van klanten, deelnemende klanten en/of potentiële klanten

Persoonsgegevens van personen, die werkzaam zijn, voor klanten waarmee wij zaken doen, verwerken we ook. Dit gebruiken we voor het aanbieden, verstrekken van informatie en overige activiteiten. De reden hiervoor is om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De gegevens worden verwerkt in de volgende zaken;
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).
De informatie verwerkt De-Medewerker.nl;
 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen; (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging
 • op grond van jouw toestemming

De-Medewerker.nl verzameld persoonsgegevens wanneer;
 • je onze websites bezoekt
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website
 • je een account aanmaakt op de website
 • je je inschrijft bij ons op de vestiging
 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.
 • van sociale media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk
 • indien wij persoonlijke informatie ontvangen van, door jou opgegeven referentie contactpersonen
 • als klanten, waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over je met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst
 • van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement
Met wie deelt De-Medewerker.nl jouw persoonsgegevens?
 • Alle medewerkers binnen De-Medewerker.nl, die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.
 • onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens De-Medewerker.nl diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen
 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen)
 • opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement
 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus
 • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit
 • pensioenfonds, indien van toepassing;
 • overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

Het kan voorkomen dat derde partijen je persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Is dat het geval, dan dragen we er zorg voor dat de juiste wettelijke waarborgen genomen worden om je gegevens afdoende te beschermen.


Hoe lang bewaart De-Medewerker.nl jouw persoonsgegevens?

De-Medewerker.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan dat zij acht nodig te hebben. Hierbij houdt zij de eventuele wettelijke bewaartermijnen in acht.

Indien je voor De-Medewerker.nl werkt, bewaren we je gegevens tot drie jaar na dienstverband. Bepaalde gegevens (ID-bewijs en loonheffingskorting) bewaren we tot 7 jaar lang. Dit is verplicht om zo lang te bewaren voor de fiscus.

Indien je niet voor De-Medewerker.nl werkt, bewaren we je gegevens tot 1 jaar, tenzij je toestemming hebt gegeven om nog langer ingeschreven te willen zijn.


Wat zijn je rechten?

We verwachten van jou dat je jouw gegevens zelf up to date houdt. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw contactpersoon. Indien je niet wilt dat De-Medewerker.nl jou persoonlijke aanbiedingen of informatie stuurt, kun je dit aan ons laten weten via jouw contactpersoon.

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • rectificatie van je persoonsgegevens
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen

Om hier gebruik van te maken meldt je je bij je contactpersoon, indien je je kan identificeren.


Hoe beveiligt De-Medewerker.nl de verwerking van de persoonsgegevens?

De-Medewerker.nl doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe nemen we verschillende organisatorische en technische maatregelen. Onze medewerkers , die toegang hebben tot je persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding en hebben slechts toegang tot de gegevens die voor de uitoefening van hun functie vereist zijn. Verder nemen we alle maatregelen die nodig zijn om netwerk en middelen up-to-date en veilig te houden en spreken we met onze leveranciers passende maatregelen af om je data veilig te kunnen verwerken.


Wijzigingen?

De tekst van dit privacy statement is van 21 juni 2021. Eventuele nieuwe versies worden op onze website gepubliceerd.


Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop De-Medewerker.nl omgaat met jouw persoonsgegevens neem dan contact op met je contactpersoon. Ook kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.